Strategijos pakeitimai

Strategijos pakeitimai:
1. Informuojame, kad remiantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009-01-06 įsakymu Nr.3D-6 patvirtintomis „Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (LEADER metodu) taisyklėmis“, papildome vietos plėtros strategijoje „Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse“ 1.1. priemonės Kaimų atnaujinimas ir plėtra antros veiklos srities pavadinimą, pakeisdami jį iš „1.1.2. Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir patalpų renovacija bei remontas“ į „ 1.1.2. Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir patalpų renovacija bei remontas, kaimo vietovei svarbių statinių statyba“

Patiksliname, kad aprašant prioritetus ir priemones, priešingai nei leistina galimu paramos gavėju yra įvardinta VVG. Kadangi VVG nėra leistina paramos gavėja, tinkami pareiškėjai ir galimi paramos gavėjai pagal strategijoje numatytus prioritetus ir priemones bus numatyti remiantis galiojančių teisės aktų (t.y. priemonių įgyvendinimo taisyklių) tvarka.

Patikslintas integruotos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo finansinis planas (Šakių krašto integruotos vietos plėtros strategijos 108 psl., 14 lentelė)