Kaimo plėtros strategija – nuolatinio dėmesio kelyje

Išsiaiškinta, kas laikytina minkštaisiais projektais - tai tokie projektai, kuriuose numatomos tik paslaugos, susijusios su veiklomis. Kiti projektai, jeigu tai ir nesusiję su statybomis, viešųjų erdvių sutvarkymu, įsigyjant prekes (ilgalaikį turtą), sukuriama infrastruktūra kažkokiai veiklai - tuomet jie vadinami infrastruktūriniais projektais. Paramos intensyvumas - 80 proc Aišku, yra galimybė juos apjungti, daryti integruotais. Kaip tai turėtų atrodyti matematiškai ir pan., tai būtų geras klausimas NMA spalio 24 d. numatytame organizuoti susitikime-mokymuose. Jame dalyvaus visos kaimo plėtra suinteresuotos organizacijos: ŽŪM, NMA, VVGT. Mokymų organizavimui reikalavimai turėtų būti tokie patys kaip ir pateikta VP administravimo taisyklėse.
Labai svarbus klausimas VVG VPS vertinimo pažanga. Nuo VVG tinklo buvo pasiūlyta, kad VPS vertinimo kriterijai turėtų būti aiškiai pamatuojami ir jų siekiamybė - išvengti subjektyvumo vertinant.
VPS turi būti vertinama pagal numatytus strategijose rodiklius. Iki vertinimo VVG realių rodiklių nespės pasiekti, bet užkontraktuotose VP sutartyse galima paskaičiuoti planuojamas darbo vietas, projektų skaičių ir planuojamą įsisavinti paramos sumą. Šie trys rodikliai nebūtinai tolygiai turėtų sugulti į bendrą koeficientą ar procentą, pagal kurį būtų matuojama pažanga. Liko atviras klausimas, kokio dydžio tai turėtų būti procentas. Kitas klausimas, kada tai būtų vertinama. Tarpinis VPS vertinimas bus atliekamas pagal pasiektus rodiklius iki 2019 gruodžio 31. ŽŪM vyriausioji specialistė Ilona Javičienė kalbėjo apie KPP vertinimą, kuris bus atliekamas pagal rodiklius, pasiektus iki 2018 gruodžio.
Nuoroda į vertinimo gaires https://enrd.ec.europa.eu/…/public…/evaluation-leaderclld_en 
Diskutota dėl specifinių reikalavimų taikymo, įdarbinant naujus VVG administracijos darbuotojus, nes šiuo laiku respublikoje yra nemažai VVG, kurioms šis klausimas yra aktualus. Siūloma VPS administratoriui turėti aukštąjį išsilavinimą arba ne mažesnę negu 2 metų darbo patirtį VPS administravimo ir įgyvendinimo srityje. Taip pat turėtų būti numatytas ir bandomasis priimamo darbuotojo kompetencijos įrodymo laikotarpis.
Dar kartą buvo kalbėta apie mokymų poreikį verslo planų rengimo, viešųjų pirkimų tema. Kaip jau minėta, 2017 spalio 24d. planuojamas susitikimas su NMA Vilniuje. Šio susitikimo organizatoriai laukia iš VVGT narių pasiūlymų, kokios temos mūsų veiklai būtų aktualios ir aptartinos susitikimo metu. Visi pritarė, kad viešųjų pirkimų klausimas turi būti įtrauktas į susitikimo darbotvarkę ypač dėl vienodos pirkimų sistemos nuo 2017- 07- 01 d. derinimo per NMA skyrius. ŽŪM vyriausioji specialistė Ilona Javičienė akcentavo, kad jau pats laikas keisti VPS.
Pagal ŽŪM planuojamų seminarų grafiką https://www.nma.lt/…/spali-zum-organizuojami-renginiai/14326 2017-10-17 numatomas seminaras Šakiuose.

VVG informacija