Informacija apie „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ įgyvendinimo eigą

Šakių krašto VVG paruošė ir teikė NMA patvirtinti 2018 m. sausio 1d. - 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaitinio laikotarpio VPS administravimo išlaidų poreikio planą. 2017 m. gruodžio mėn. 21 d. gautas NMA raštas BRK-6429, kad metinis VPS administravimo išlaidų poreikio planas patvirtintas.

NMA pateikta kvietimo Nr. 1 vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai, kuriuose nustatytos vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KM-15-1-06803-PR001 „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) vietos projektų, įgyvendinamų pagal VPS II prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3), priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) ir priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) finansavimo sąlygos, ir kvietimo teikti vietos projektus skelbimas. Nustatytais terminais su NMA vyksta derinimas.

VVG informacija