VPS rengimo planas

PATVIRTINTA
Šakių krašto vietos
veiklos grupės valdybos
2015 m. vasario 20 d. posėdžio protokolu Nr.2

ŠAKIŲ VVG INTEGRUOTOS VIETOS PLĖTROS 2014-2020 M. STRATEGIJOS RENGIMO PLANAS

VVG integruotos vietos plėtros strategijos rengimo plano vykdymas

Etapo pavadinimas Turinio struktūra Data Įvykdymas Pastabos

I. Informaciniai renginiai ir mokymai

Integruotos vietos plėtros strategijos rengimas 2014-03-14 įvykdyta  
Šakių krašto VPS rengimo ir įgyvendinimo darbų planavimas 2014-03-31  įvykdyta  
Kaimo bendruomenių galimybės įgyvendinant Šakių krašto VVG 2014-2020 metų VPS 2014-04-14 įvykdyta  
Verslo sektoriaus galimybės įgyvendinant Šakių krašto VVG 2014-2020 metų VPS 2014-04-28 Įvykdyta  
Jaunimo galimybės įgyvendinant Šakių krašto VVG 2014-2020 metų VPS 2014-05-05 Įvykdyta  
Socioekonominės situacijos ir poreikių tyrimų bei SSGG analizė organizavimas ir valdymas 2014-05-12 Įvykdyta  
Šakių krašto VPS prioritetų, veiklos srčių ir siekiamų rezultatų formulavimas bei įgyvendinimo plano rengimas 2014-09-22 Įvykdyta  
Bendruomeninės veiklos organizavimas ir valdymas įgyvendinant Šakių krašto VVG 2014-2020 metų VPS 2014-04-18 Įvykdyta  
Bendruomeninės veiklos organizavimas ir valdymas įgyvendinant Šakių krašto VVG 2014-2020 metų VPS 2014-05-02 Įvykdyta  
Bendruomeninės veiklos organizavimas ir valdymas įgyvendinant Šakių krašto VVG 2014-2020 metų VPS 2014-05-07 įvykdyta  
II. VPS pirmos dalies parengimas VVG vertybės, VVG atstovaujamos teritorijos vizija iki 2023 m. ir VVG misija 2015-02-01-2015-05-01 Įvykdyta  
VVG atstovaujamos teritorijos socialinės, ekonominės bei aplinkos situacijos ir gyventojų poreikių analizė
VVG atstovaujamos teritorijos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės (SSGG)
VVG atstovaujamos teritorijos plėtros nustatymas prioritetine tvarka
III. VPS antros dalies parengimas VPS prioritetai, priemonės ir veiklos sritys 2015-06-30    
VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sąsaja su ESIF teminiais tikslais ir EŽŪFKP prioritetais bei tikslinėmis sritimis
VPS sąsaja su VVG atstovaujamos teritorijos strateginiais dokumentais ir Europos Baltijos jūros regiono strategija (EBJRS)
IV. VPS trečios dalies parengimas LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas 2015-07-31    
VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas
VPS finansinis planas
VPS įgyvendinimo rodikliai
VPS įgyvendinimo veiksmų planas
VPS įgyvendinimo vidaus stebėsena ir valdymas
V. VPS  užbaigimas ir pristatymas Parengtos VPS peržvalga ir pristatymas Šakių rajono VVG konferencijoje 2015-08-20