Daugiašakės kaimo plėtros rūpesčių gijos

01Visuomenėje kaskart vis garsiau kalbama apie jos socialinių sluoksnių tiek politinę, tiek ekonominę atskirtį. Tai jau tampa rimtu signalu, kad negalima į šiuos reiškinius žiūrėti tik formaliai, o analizuoti priežastis ir pasekmes bei numatyti adekvačius šių problemų sprendimo būdus. Su tokiomis mintimis 2017-10-04 d. į bendrą susitikimą rinkosi Šakių krašto VVG valdybos ir Šakių BCA tarybos atstovai, taip pat įmonės Konsultus UAB vadovas Žilvinas Gelgota, Regioninės plėtros skyriaus vedėjas V.Girdauskas bei vyriausioji specialistė I.Maskvytienė ir Socialinės paramos skyriaus vedėja L.Pocevičiūtė. Bendras visų susitikimo rūpestis buvo skirtas kaimo plėtros sektoriaus analizei ir bendruomeninės veiklos apibendrinimui.
Bendruomenių atstovai pasidžiaugė Socialinės apsaugos ir darbo bei Žemės ūkjo ministerijų skiriama parama bendruomeninėms organizacijoms. Per bendradarbiavimą su šiomis ministerijomis pastebimai gerėja galimybės rengti projektus ir gauti finansavimą viešosioms erdvėms sutvarkyti, materialinei bazei stiprinti bei tradicinaims renginiams pravesti. Tuo pačiu auga ir vystosi bendruomenių centrų aktyvistų kompetencijos parengti ir įgyvendinti projektus, skirtus kaimo plėtrai. Šakių rajono savivaldybės taryba taip pat skiria lėšų projektų bendrafinansavimui. Gerėja bendruomenių materialinė bazė – visos, išskyrus vieną, turi BC patalpas, kurias nori Strategijos lėšomis įveiklinti. Skėtinės bendruomeninės organizacijos – BCA, VVG, Jaunimo apskritasis stalas, kitos NVO - daug dėmesio skiria gyventojų telkimui ir vietovės problemų sprendimui, bendravimui ir bendradarbiavimui, gerųjų patirčių informacijos sklaidai per įvairių lygių susistikimus ir žiniasklaidą.

Tačiau buvo atkreiptas dėmesys į valstybėje vis labiau įsigalintį kaimo reikalų politinių sprendimų deklaratyvų pobūdį ir formalią įgyvendinimo praktiką, kas tikrai neprisideda prie gerosios gyvenimo kaitos dėl nevaldomai augančios kaimo gyventojų socialinės atskirties ir iš jos išplaukiančių skaudžių pasekmių; dėl valdžios, verslo ir bendruomeninių organizacijų bendradarbiavimo stokos užtikrinant kaimo tvarios plėtros perspektyvą. Daugelyje vietovių uždarytos mokyklos, bibliotekos, kultūros namų pastatai lieka kaimelio bendruomenės rūpesčiu. Neatsiranda kolektyvinio sprendimo valdžios, bendruomenės ir verslo dėl jų savalaikio panaudojimo. Nepakanka apibendrintos informacijos perteikimo būdų apie numatytus valdžios veiksmus. Norėtųsi dalyvauti įvairiuose organizuojamuose pasitarimuose, bet dirbančiam visuomenininkui tai darosi neįmanoma. O kontaktų nebuvimas tarp visuomenės sluoksnių atriboja juos vienus nuo kitų ir menkina abiejų pusių kūrybines gebas ir galias.
Tarp gvildentų kaimo plėtros rūpasčių, dar buvo aptartos kai kurios informacijos. Socialinės paramos skyriaus vedėja L.Pocevičiūtė informavo apie galimas teikti bendruomenei socialines paslaugas. Regioninės plėtros skyriaus vedėjas V.Girdauskas supažindino su numatomomis investicijomis rajono seniūnijų infrastruktūrai gerinti.
Pasitarimas visiems buvo naudingas savo skatinančia telkimo idėja ieškoti optimalių sprendimo būdų, siekiant pozityvesnės gyvenimo kaitos savo gyvenamoje aplinkoje, o tai reiškia – ir valstybėje.

VVG informacija

 

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?