Baigėsi Kvietimo Nr. 8 paraiškų surinkimo laikotarpis

Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 8 metu, vykusio laikotarpiu nuo 2020 m. lapkričio 17 d. iki 2020 m. gruodžio 22 d., gautos 4 vietos projektų paraiškos:
VPS priemonėje „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-3 gauta 1 paraiška;
VPS priemonėje „ Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“, kodas LEADER-19.2-SAVA-4 gauta 1 paraiška;
VPS priemonėje „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 gautos 2 paraiškos.
Vadovaujantis vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544, 85.1. p., per 20 darbo dienų terminą nuo paraiškų surinkimo pabaigos bus atliekamas projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas (įskaičiuojant prašymų pašalinti trūkumus siuntimo laiką). Pastaba: vadovaujantis 2014-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo (aktuali redakcija nuo 2020 m. gruodžio 22 d.) 1 priedo „Vietos projekto vertinimo, atrankos ir administravimo veiksmų atlikimo terminai“ 13 papunkčiu, karantino metu į paramos paraiškų vertinimo terminą neįskaičiuojamas paklausimų pareiškėjui ir (ar) prašymo dėl papildomos informacijos kitoms institucijoms pateikimo ir atsakymo gavimo terminas, jei atsakymų į paklausimus negalima pateikti dėl karantino ir tai pagrindžiama atitinkamais dokumentais.

VVG informacija

Zenklai

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?