Šaukiamas valdybos posėdis

Vadovaujantis Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento (2016 m. kovo 4 d. redakcija, patvirtinta Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdžio protokolu Nr. 2) IV skyriaus „Valdybos posėdžių darbo organizavimas“ 18 p. organizuojamas valdybos posėdis.
Data ir laikas: 2022 m. kovo 25 d. 13.00 val.
Vieta: Bažnyčios g. 4 K1, Šakiai (Šakių krašto vietos veiklos grupės patalpos).
DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės 2021 metų veiklos ataskaitos ir finansinės atskaitomybės svarstymo ir teikimo jas tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui;
  2. Dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo;
  3. Dėl pritarimo teikti paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ kaimo vietovių vietos plėtros strategijai, skirtai Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 m. projektams, parengti;
  4. Dėl pritarimo viešųjų pirkimų organizavimui ir sutarties su pirkimų laimėtoju pasirašymui knygos apie 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos laikotarpiu įgyvendintus projektus išleidimui;
  5. Dėl Žvirgždaičių miestelio bendruomenės įstojimo į Šakių krašto vietos veiklos grupės narius;
  6. Dėl VšĮ „Šešupės euroregiono turizmo informacijos centro“ prašymo atleisti nuo nario mokesčio mokėjimo už 2022 m.;
  7. Kiti klausimai.

Zenklai