Asociacija Lukšių bendruomenės centras įgyvendina projektą ,,Lukšiai – muziejus po atviru dangumi”

Asociacija Lukšių bendruomenės centras įgyvendina projektą ,,Lukšiai – muziejus po atviru dangumi” (ŠAKI–LEADER–6B–KV–9–5–2021). Projektas įgyvendinamas pagal VPS I prioriteto priemonę „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ (KODAS LEADER-19.2-SAVA-4).
Tai be partnerių įgyvendinamas projektas, kuris pretenduoja į 7415,00 eurų paramą.
Projekto tikslas – parengti ir išleisti leidinį apie Lukšių kraštą, kuris turėtų išliekamąją istorinę, pažintinę ir šviečiamąją vertę, reprezentuotų Lukšius turistams.
Projekto uždaviniai:

  1. Išleisti pristatomą trimis kalbomis (lietuvių, anglų, rusų) knygą „Lukšiai – muziejus po atviru dangumi“ – ne mažiau kaip 1000 vnt.;
  2. Viešinti projekto veiklas, pagaminant ne mažesnį kaip A3 formato plakatą, kuriame būtų pateikta informacija apie projektą ir nurodyta, kad parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų; projekto veiklas viešinti interneto svetainėse www.zypliudvaras.lt, http://www.sakiubca.lt/ ir www.sakiukrastovvg.lt; Zyplių dvaro socialinio tinklo paskyroje Facebook;
  3. Pristatyti leidinį Lukšių krašto žmonėms bei miestelio svečiams.

Lukšių miestelis yra įvardijamas kaip muziejus po atviru dangumi. Čia gausu skulptūrų, istorinės atminties paminklų, istoriją menanti Lukšių Šv. Juozapo bažnyčia, daugybė pagarbos ženklų praeičiai. Miestelio centre įsikūręs „Siesarties vingio“ poilsio parkas. Lukšiuose yra ir „Varlių namelis“, kuriame savo varlių kolekciją pristato pati Lietuvos varles kolekcionuojančių asociacijos pirmininkė. Šalia miestelio - didžiausias bendruomenės pasididžiavimas – Zyplių dvaras su didžiuliu (21 ha) parku, vynuogynu, jame įsikūrusiu Lukšių kultūros centru, Zanavykų muziejumi, restoranu ir kt. Čia bendruomenė organizuoja savo didžiausias šventes, priima svečius, leidžia laisvalaikį...

Daugiametė patirtis parodė, jog yra didžiulis turistų, miestelio svečių susidomėjimas Lukšių miesteliu Zanavykijos krašte. Todėl labai svarbu įdomiai ir patraukliai pateikti Lukšių kraštą turistams, kaip tikrai dėmesio vertą turizmo vietovę. Iki šiol Lukšiai neturi tokio leidinio, kuris išsamiai, įtraukiant visus objektus, reprezentuotų kraštą. Todėl buvo būtina susisteminti, surinkti visą informaciją apie Lukšius ir patalpinti bendrame leidinyje, kuris galėtų reprezentuoti Lukšių kraštą bei tuo pačiu leistų turistams (miestelio svečiams) lengviau pažinti, surasti lankytinas vietas Lukšiuose. Leidinys turės išliekamąją vertę ateities kartoms.
Dėl informacijos leidiniui kreipiamasi į bendruomenės narius, renkama informacija, istorija apie kiekvieną Lukšiams svarbų objektą. Informacija renkama ir iš istorinių šaltinių bei objektų savininkų, valdytojų, kurie tiksliausiai bei išsamiausiai gali pristatyti patrauklius turizmui objektus. Surinkus visą informaciją, bus kreipiamasi į leidyklą, kuri maketuos leidinį ir jį galutinai išleis. Leidinys bus išverstas į dvi užsienio kalbas (anglų ir rusų), internete bus patalpinta skaitmeninė leidinio versija.
Į projekto rengimą ir įgyvendinimą įtraukta bendruomenė, jos nariai. Vieni rinko ir dar renka, sistemina informaciją, foto nuotraukas apie Lukšiams svarbius objektus. Kiti rūpinasi projekto vykdymo eiga, teikia ataskaitas, rūpinasi atsiskaitymo už darbus tvarkingumu. Pasak Lukšių bendruomenės centro pirmininko Sigito Bendoriaus, tikima, jog šis visą Lukšių kraštą apibendrinantis (įprasminantis) leidinys bus labai svarbus ir ateities kartoms, svarbi šių dienų istorija bus perduota jaunajai kartai, turės išliekamąją vertę. Visa tai ateiotyje… Netolimoje, bet ateityje… Su bendruomenės nariais susitikisim, į leidinio pristatymą nuvyksime – džiauksimės nauju leidiniu, džiuginsiančiu miestelėnus, turistus ir bibliotekų lankytojus… O dabar dar palinkėkim projekto vykdytojams kūrybinės sėkmės, o sau – kantrybės laukti Lukšius pristatančio leidinio!

Šakių krašto vietos veiklos grupės informacija

Zenklai.

Lukšių knyga 1