VVG dokumentai

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato suteiktos paramos viešinimo nuostatas, kurių turi laikytis paramos gavėjai, įgyvendinantys projektus, finansuojamus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – Programa) visas priemones ir (arba) veiklos sritis.

. Paramos gavėjai, viešindami projektus, įgyvendinamus pagal Programą ir finansuojamus iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, prisideda prie informavimo apie Programą ir jos viešinimo. Suteiktos paramos viešinimo (toliau – viešinimas) priemonės skirtos tam, kad visuomenė ir projektų, įgyvendinamų pagal Programą, dalyviai (projektą vykdantys asmenys, projekto tikslinės grupės, projekto rezultatus naudojantys asmenys) sužinotų apie paramą iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, šios paramos galimybes, rezultatus ir gerąją patirtį bei Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinį indėlį įgyvendinant projektą.

Pagrindinės viešinimo priemonės, kurias gali naudoti paramos gavėjai, yra šios: plakatai; aiškinamieji stendai; informacinės lentos; straipsniai spaudoje; spaudos konferencijos, pranešimai spaudai; viešinimo renginiai; popieriniai ir elektroniniai leidiniai (pvz., lankstinukai, brošiūros, skrajutės), garso bei vaizdo medžiaga; išorinės ženklinimo priemonės (pvz., lipdukai); paramos gavėjo tinklalapis.

Šakių krašto VVG tinklalapyje www.sakiukrastovvg.lt teikia informaciją apie grupės veiklą, propaguoja jos tikslus ir uždavinius bei pateikia pagrrindinius dokumentus, kuriais vadovaujasi veikloje.