VVG misija

Šakių krašto VVG misija:

  • aktyvinti kaimo gyventojus bei vienyti įvairių kartų bendruomenių iniciatyvas partnerystėje su vietos valdžia, verslo ir bendruomeninėmis organizacijomis,
  • ieškoti ir įgyvendinti inovatyvius kaimo vietovių ekonominės ir socialinės plėtros sprendimus,
  • ugdyti ir skatinti verslumą, bendruomeniškumą ir pilietiškumą,
  • stiprinti Zanavykų krašto tapatumą, puoselėjant tradicijas, skatinant kultūrinius ir prekybinius mainus, kuriant turtingą kraštovaizdį bei sudarant platesnes galimybes darniai gyvensenai.

    Skaityti daugiau...

VVG vizija


VVG teritorijos vizija iki 2023 m. sukuria pagrindą pasikeitimams, naujoms veiklos kryptims, Zanavykų krašto ateities įvaizdžiui, prasmingam vietos ekonomikos vystymuisi ir partnerystės tarp kaimo bendruomeninių organizacijų ir kitų pilietinės visuomenės NVO, verslo ir vietos valdžios sektorių plėtojimui. Vizija atitinka VVG narių ir veiklos vertybes, elgesio kultūrą.

Skaityti daugiau...

Apie mus

2004 m., startavusi LEADER priemonė, kurios tikslas skatinti iniciatyvas iš apačios vienijant kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo įstaigas, sudarė prielaidas vietos veiklos grupės (toliau tekste VVG) steigimui. Tuo pagrindu 2004 metais buvo įsteigta Suvalkijos krašto VVG, apjungianti Kalvarijos, Šakių, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio ir Marijampolės rajono savivaldybių kaimiškąsias teritorijas. Suvalkijos krašto VVG dalyvavo integruotų bandomųjų strategijų rengimo konkurse ir parengė Suvalkijos krašto kaimų plėtros strategiją. Kadangi Suvalkijos krašto VVG apėmė pakankamai didelę teritoriją, jos veiklos administravimas tapo nebeefektyvus, be to Suvalkijos krašto kaimų plėtros bandomosios strategijos įgyvendinimui finansavimas nebuvo suteiktas, todėl rajonų atstovai nusprendė reorganizuoti Suvalkijos krašto VVG, įsteigiant atskiras kiekvieno rajono vietos veiklos grupes.
Siekiant įsitraukti į kaimo plėtros procesus, orientuotus į kokybinius ir kiekybinius pokyčius kaimo vietovėse, 2006 m. rugpjūčio mėnesį, iniciatoriai: Danutė Jurgutienė, Elvydas Pauliukėnas, Lina Viliūšienė, Grina Šnirpūnienė, sušaukė Šakių krašto vietos veiklos grupės steigiamąjį susirinkimą.

Skaityti daugiau...